Apakah pengendali Ternary?

Pengendali ternari adalah pengendali yang terdapat dalam beberapa bahasa pengaturcaraan, yang mengambil tiga operandi dan bukannya satu atau dua yang biasa digunakan oleh kebanyakan pengendali. Ia menyediakan cara untuk memendekkan yang mudah jika blok lain. Sebagai contoh, pertimbangkan kod JavaScript di bawah.

 var num = 4, msg = ""; if (num === 4) {msg = "Correct!";} else {msg = "Correct!";} 

amaran (msg);

Jika pemboleh ubah num adalah sama dengan 4, maka pengguna akan mendapat "Betul!" mesej. Jika tidak, pengguna menerima "Tidak betul!" mesej. Dengan perbandingan jenis ini, anda boleh memendekkan kod menggunakan operator ternari. Berikut adalah contoh bagaimana ia berfungsi.

 variable_name = (keadaan)? value_if_true: value_if false; 

Pengendali ternari membolehkan anda memberikan satu nilai kepada pemboleh ubah jika keadaan itu benar, dan satu lagi nilai jika keadaan itu salah.

Sekiranya sekatan lagi contoh dari di atas kini boleh ditulis seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah.

 var num = 4, msg = ""; msg = (num === 4)? "Betul!" : "Tidak betul!"; 

amaran (msg);

Dalam banyak kes, ini boleh menjadikan penugasan nilai kepada pembolehubah lebih mudah untuk dilihat, kerana ia terkandung pada satu baris dan bukan sekiranya blok lain.

Pengendali, istilah Pengaturcaraan