Apakah Bidang?

Medan mungkin merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Dengan bentuk, medan adalah kawasan yang menerima input dari pengguna. Sebagai contoh, medan borang carian kami membolehkan sesiapa sahaja untuk memasukkan apa-apa yang berkaitan dengan komputer dan mencari maklumat tersebut di laman web kami.

2. Bidang adalah item tunggal data dalam pangkalan data atau program perisian. Sebagai contoh, bidang boleh menjadi nama pelanggan, alamat, atau nombor telefon.

Atribut, istilah pangkalan data, terma perisian